Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla soutěže

169-chm-bonsaj.pngo nej a nej a nejkrásnější květinu v opukariu


Pořadatelem soutěže o nej a nej a nejkrásnější květinu v opukariu je Petr Scheuer, výrobce okrasných květinových truhlíků obložených opukou, se sídlem v Libřicích čp. 23, 503 44 Libřice, IČO 45954551 (dále jako „pořadatel“).

Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

Soutěž probíhá v jednotlivých kolech, kdy každé kolo má svého vítěze.

První soutěžní kolo začíná 1. července 2017.

Soutěž je vyhlašována na dobu neurčitou, s tím, že poslední soutěžní kolo bude ohlášeno nejméně tři měsíce předem.


Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky a která je vlastníkem opukaria, tedy okrasného květinového truhlíku obloženého opukou, nebo s jeho vlastníkem prokazatelně žije ve společné domácnosti. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

Každé opukarium se může v soutěži objevit nejdříve 40 dnů po koupi, přičemž „objevením se v soutěži“ je chápáno již odeslání soutěžního příspěvku na mailový účet pořadatele, a každé opukarium může být v soutěži použito nejvýše dvakrát za jeden kalendářní rok.

Soutěžícím se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěžního kola odešle do soutěže (na adresu: opukarium@seznam.cz) svůj soutěžní příspěvek (dále jen „soutěžní příspěvek“), a to:

- nejméně dvě fotografie květiny, která vyrostla v opukariu, označené jedinečným výrobním číslem tohoto opukaria a společným názvem obou snímků, respektive květiny

přičemž tyto fotografie musí být pořízeny:

- z různých úhlů (nikoli dva snímky z jednoho místa)

- v prostředí, kde se květina běžně nachází, tedy nikoli v ateliéru a ani v jiném, speciálně přizpůsobeném prostoru


Jedna z těchto fotografií bude následně umístěna na účty vedené pro značku Opukarium v sociálních sítích Instagram a Facebook.

Výběr záleží čistě na rozhodnutí pořadatele, posílejte tedy snímky rovnocenné kvality; nicméně můžete označit ten, kterému dáváte sami přednost.

Aby všechny soutěžící květiny měly zaručeny rovné podmínky (stejnou dobu pro „sbírání lajků“ coby hodnotících hlasů), budou na sociálních sítích Facebook a Instagram zveřejněny pro každé kolo najednou, během posledního dne předchozího kola soutěže.

Podmínkou účasti v soutěži je, že každý její účastník musí nasdílet alespoň 90% zúčastněných květin v alespoň jedné z těchto dvou sociálních sítí.

Účastník soutěže, který tuto podmínku nesplní, se nemůže stát vítězem soutěže!

Výhercem každého soutěžního kola se stane ten z účastníků soutěže, jehož snímek dostane u svého zobrazení nejvíce „lajků“ v součtu z obou sítí.

Rozhodujícím okamžikem pro sčítání je 8 hodin ráno prvního dne následujícího kola.

Výhercem soutěže může být pouze soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.


Výhrou je vždy opukarium, tedy květinový truhlík obložený opukou, ve stejné nebo nižší ceně jako ten, ve kterém vyrostla soutěžní květina.

 

V každém kole bude také vyhlašována speciální prémie pro osmého účastníka soutěžního kola.

Rozhodující pro jeho určení je okamžik, kdy byla mailová zpráva se soutěžním příspěvkem doručena do schránky opukarium@seznam.cz.

Touto prémií je sleva ve výši poloviny kupní ceny opukaria, ve kterém vyrostla daná soutěžní květina. I v tomto případě platí, že výhercem může být pouze soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

 

Výherci budou o svých výhrách informováni obvykle do dvou dnů po skončení daného soutěžního kola, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže a dohodli s ním podmínky předání a převzetí výhry.

Výherce je povinen vystavit potvrzení o tom, že výhru převzal.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výjimkou je speciální prémie, která může být poskytnuta okamžitě jako sleva na další nákup, a nebo nebo může být vyplacena v hotovosti s dobou splatnosti v délce nejvýše 60 dnů od vyhlášení vítěze v daném kole.

Výhra v soutěži nebude předána v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Přepravu výhry si zajistí výherce sám.

 

Přihlášením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a další, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; poskytnutí souhlasu je však jednou z podmínek účasti v soutěži. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžící zasláním fotografií na mailovou adresu opukarium@seznam.cz rovněž souhlasí s jejich zveřejněním v síti Instagram a Facebook.

Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a místa bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely pořadatele po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti Instagram a Facebook – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku  od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.opukarium.cz.

Tato verze pravidel je platná a účinná od 1. 7. 2017

web-opukarium-logo1.png